LEGISLATION /summary in Latvan/

 

LIKUMI

1. Būvniecības likums ●

2. Aizsargjoslu likums ●

3. Teritorijas attīstības plānošanas likums

4. Par kultūras pieminekļu aizsardzību

5. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums

6. Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

 

NOTEIKUMI

1. Vispārīgie būvnoteikumi ●

2. Ēku būvnoteikumi ●

3. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi

4. Būvju klasifikācijas noteikumi

5. Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu

6. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi Nr.127

7. Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi

8. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 

9. Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža

10. Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem

11. Par kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanu vēsturiskām būvēm un vēsturiskiem apstādījumiem

 

LBN

1. Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 ●

2. Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana LBN 202-18 

3. Būvju ugunsdrošība LBN 201-15 ●

4. Būvju tehniskā apsekošana LBN 405-21

5. Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika LBN 002-19

6. Būvklimatoloģija LBN 003-19

 

Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskai ārtelpai.

2018. Sustento. 

 

2018. gada Davosas deklarācija ●

 

Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” (valsts aizsardzības Nr.8327)
UNESCO Pasaules mantojuma vieta Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zona
Zemes vienības robeža Rīgas administratīvās teritorijas robeža

Built with Berta.me